Wskaźniki emisji za rok 2017
Dla ciepła Dla energii elektrycznej
[kg/GJ] [kg/MWh]
SO2 0,065 1,110
NOx 0,048 0,815
Pył 0,002 0,025
CO 0,042 0,703
CO2 67 1063