Prestiżowe Karty Liderów Bezpiecznej Pracy (złote, srebrne i zielone) wręczane są podczas Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Ścisłe określone kryteria oceny dotyczą m.in. wskaźników wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz działań podejmowanych na rzecz wdrażania i upowszechniania osiągnięć z dziedziny bhp, w tym podnoszenie wiedzy i kultury bezpieczeństwa pracy.

Elektrownia należy do grona Liderów Bezpiecznej Pracy od 19 lat i może poszczycić się szczególnymi osiągnięciami w tym zakresie. Stworzenie jak najlepszych i najbezpieczniejszych warunków pracy jest naszą szczególną troską, dlatego cieszę się, że te wysiłki są doceniane przez niezależne gremia. Ciągłe doskonalenie, eliminowanie i ograniczanie zagrożeń, a także popularyzowanie i szkolenie w celu kształtowania świadomości pracowników w zakresie tworzenia prawidłowych i bezpiecznych warunków pracy przynoszą wymierne efekty – podkreśla Andrzej Legeżyński, dyrektor Elektrowni Bełchatów.

W gronie Liderów Bezpiecznej Pracy jest obecnie 150 przedsiębiorstw i instytucji, które mogą być przykładem dla innych w kwestiach związanych z poziomem bezpieczeństwa pracy oraz szeroko rozumianą kulturą bezpiecznej pracy. Wśród oddziałów spółki PGE GiEK w gronie liderów są także Elektrownia Turów i Zespół Elektrowni Dolna Odra.

– Dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna sprawą najwyższej wagi jest dbałość o zdrowie i życie pracowników, stąd nasze działania, których celem jest tworzenie bezpiecznego środowiska pracy. Promujemy działania związane z BHP i zawsze poszukujemy takich rozwiązań organizacyjnych, które uwzględnią konieczność ochrony zdrowia i życia pracowników oraz zapewnią im godne warunki pracy – dodaje Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy stanowi płaszczyznę bezpośrednich kontaktów między jego członkami. Służą one wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, przy merytorycznym wsparciu Państwowego Instytutu Badawczego.

elbelchatow_site