Centrum Rozwoju Kompetencji oferuje rozwijanie kwalifikacji w przyszłościowych kierunkach związanych z energetyką. Do 18 sierpnia trwa rekrutacja na nowe kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 • technik automatyk – kwalifikacja ELM.04., ELM.01.
 • technik spawalnictwa – kwalifikacja MEC.03., MEC.10.
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacja ELE.11., ELE.10.
 • technik programista – kwalifikacja INF.04., INF.03.

W 2023/2024 planowane jest także uruchomienie nowych kierunków:

 • technik analityk – kwalifikacja CHM.03.
 • technik elektryk – kwalifikacja ELE.02.
 • technik gospodarki odpadami – kwalifikacja CHM.07.
 • technik ochrony środowiska – kwalifikacja CHM.05.

Dla uczestników kursów przygotowano nowoczesne sale szkoleniowe – w tym m.in. pracownię odnawialnych źródeł energii z nowoczesnym sprzętem i pomocami dydaktycznymi, a także kompleksowo wyposażoną salę komputerową. Kursanci szkolący się na kierunku technik automatyk mają także do dyspozycji pracownię automatyki.

Zasady naboru

Warunki, organizację i tryb kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Wnioski o przyjęcie na kursy należy składać do 18 sierpnia 2023 r. (do godz. 15:30):

 • osobiście w sekretariacie Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej w godz. 7:30–15:30,
 • wysyłając pocztą na adres: Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej, Wola Grzymalina 2, 97–427 Rogowiec.

Uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą być:

 • dorośli absolwenci wszystkich typów szkół (spełniony obowiązek szkolny),
 • aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
 • bezrobotni, którzy pragną uzyskać nowe kwalifikacje,
 • pracownicy, którzy planują zmianę zawodu, dostosowując się do zmieniających warunków na rynku pracy,
 • niepełnoletni, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową oraz mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną – zgodnie z obowiązującymi przepisami związanymi z edukacją osób nieletnich.

Osoby, które chcą wziąć udział w kursach muszą mieć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie

Szczegółowe informacje na temat kursów:

https://www.crklodzkie.pl/pl/rekrutacja/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe

***

Centrum Rozwoju Kompetencji jest miejscem, które stwarza możliwość kształcenia i rozwoju kwalifikacji oraz kompetencji pracowników branży energetycznej, w tym kompleksu energetycznego w Bełchatowie, oraz mieszkańców regionu łódzkiego w dobie transformacji energetycznej. W CRK zainteresowani będą mogli zdobywać nowe umiejętności i wiedzę poprzez udział w kursach zawodowych, szkoleniach oraz warsztatach.

Kształcenie obejmuje szeroko pojętą problematykę odnawialnych źródeł energii, ich zasobów, pozyskiwania, projektowania i wykorzystywania w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, energetyki wodnej, a także zagadnienia dotyczące technologii odnawialnych źródeł energii, ekologicznych skutków przetwarzania energii, podstaw prawnych ochrony środowiska i rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie. Słuchacze zdobywają również m.in. kompetencje menedżerskie, w tym z budowania zaangażowania i motywacji zespołu. Katalog dostępnych kursów uwzględnia potrzeby pracowników Grupy PGE oraz lokalnego rynku pracy.

elbelchatow_site