Elektrownia Bełchatów nie kształtuje cen za ciepło w dowolny sposób - podlegają one zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), do którego należy równoważenie interesów Klientów i przedsiębiorstw wytwarzających ciepło uwzględniając wszystkie czynniki wpływające na koszty wytwarzania ciepła.

Nowa stawka zatwierdzona przez Prezesa URE uwzględnia wzrost ceny jednostkowych uprawnień do emisji CO2 aż o 44% w stosunku do poprzedniego okresu taryfowego, a także wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska kwotę na pokrycie rosnących cen paliw niezbędnych do produkcji ciepła. W przypadku jednostek kogeneracji opalanych paliwem węglowym jak Elektrownia Bełchatów, do ceny ciepła doliczono kwotę 22 zł za jeden GJ. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie wzrostu kosztów wszystkich paliw przeznaczonych do produkcji ciepła, w tym paliw pomocniczych tj. mazutu i oleju lekkiego, których koszt wzrósł w stosunku do poprzedniego okresu taryfowego nawet o 60%, oraz cen kamienia wapiennego, mączki wapiennej, mocznika, wapna hydratyzowanego, bromków i środków strącających, które podrożały w tym okresie od 25% do ponad 100%.

Wpływ na koszty produkcji ciepła miały również wydatki przeznaczone na konieczność wypełnienia rosnących emisyjnych norm środowiskowych Unii Europejskiej wynikających z konkluzji BREF i BAT. Elektrownia Bełchatów musi również na bieżąco zabezpieczać środki na utrzymanie urządzeń i inwestycje, od których zależy bezpieczeństwo cieplne i energetyczne mieszkańców regionu.

Ceny ciepła z Elektrowni Bełchatów wciąż pozostają jednymi z najniższych w kraju.

elbelchatow_site