Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy po raz 25. wyróżnił firmy i instytucje prowadzące szczególnie aktywne działania wpływające na poprawę bezpieczeństwa pracy i ochronę ludzkiego zdrowia. Podczas tegorocznej gali wręczenia prestiżowych Zielonych, Srebrnych i Złotych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy, najwyższe wyróżnienie w postaci Złotej Karty odebrał Arkadiusz Gaik – p.o. dyrektora Elektrowni Bełchatów.

Elektrownia Bełchatów należy do grona Liderów Bezpiecznej Pracy od 2000 r., a od 2005 r. wyróżniana jest Złotą Kartą, przyznawaną na okres dwóch lat. Ściśle określone kryteria oceny firm i instytucji dotyczą m.in. wskaźników wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz działań podejmowanych na rzecz wdrażania i upowszechniania osiągnięć z dziedziny bhp, w tym podnoszenia wiedzy i kultury bezpieczeństwa pracy. Ważnym elementem w ocenie pracodawców jest również spełnienie wymagań prawnych oraz ograniczanie zagrożeń związanych z występowaniem czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych w środowisku pracy, zapewnianie stosowania prawidłowo dobranych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, a także prowadzona działalność informacyjna i szkoleniowa kształtująca świadomości i właściwe postawy wśród pracowników w zakresie tworzenia prawidłowych i bezpiecznych warunków pracy.

Dla spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna priorytetem jest dbałość o zdrowie pracowników i zapewnienie im bezpiecznego środowiska pracy, a wyróżnienie największej z naszych elektrowni Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy jest tego najlepszym potwierdzeniem. Szczególne podziękowania kieruję przede wszystkim do pracowników Elektrowni Bełchatów za zaangażowanie i ciężką codzienną pracę na rzecz podnoszenia standardów BHP. Nieustannie się doskonalimy, maksymalnie ograniczamy zagrożenia, a także aktywnie popularyzujemy wśród załogi wiedzę z zakresu tworzenia prawidłowych warunków pracy – podkreśla Zbigniew Kasztelewicz, p.o. prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

W Elektrowni Bełchatów działa Zintegrowany System Zarządzania, którego częścią jest System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. W jego ramach funkcjonują procesy zarządzenia ryzykiem zawodowym, sterowania operacyjnego w zakresie BHP oraz jego monitorowanie. W 2021 roku wdrożona została nowa norma PN-ISO 45001:2018 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Wymagania i wytyczne stosowania", która uszczegóławia i wprowadza nowe wyzwania w obszarze zaangażowania przywództwa, współudział i konsultacje pracowników, a także analizy i oceny ryzyk oraz szans w obszarze bhp, współpracy z partnerami społecznymi i kontrahentami zewnętrznymi. Corocznie w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania BHP w Elektrowni Bełchatów tworzony jest Plan Poprawy Warunków BHP, w ramach którego podejmowane są działania dotyczące ciągłego doskonalenia i poprawy warunków pracy. Do tej pory opracowano i skutecznie wdrożono m.in. kompleksowy program walki z hałasem, zmniejszono narażenie pracowników na drgania mechaniczne i zapylenie, poprawiono ergonomię na stanowiskach pracy i zmniejszono uciążliwości podczas wykonywania prac transportowych. Realizacja Planów Poprawy Warunków BHP wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo realizowanych procesów produkcyjnych i środowiska pracy.

Zaangażowanie pracowników w poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracownicy Elektrowni Bełchatów są doceniani za zaangażowanie na rzecz podnoszenia i doskonalenia standardów BHP przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poprzez nagrody i wyróżnienia przyznawane w „Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy" w kategorii rozwiązań technicznych i technologicznych. Celem Konkursu jest inspirowanie pracowników do podejmowania działań oraz upowszechniania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki środowiska pracy i ergonomii, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ograniczania narażenia na czynniki dominujące w środowisku pracy. Pracownicy elektrowni chętnie angażują się także w tworzenie innowacji usprawniających, których skutkiem jest wprowadzenie na terenie zakładu nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych przyczyniających się do poprawy warunków pracy. Elektrownia organizuje również dla swojej załogi konkursy „Wiedzy o BHP", które podnoszą świadomość i motywują pracowników do właściwego działania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, poszerzania wiedzy z tego zakresu oraz wpływają na wzrost kultury pracy. Działania Elektrowni Bełchatów utrzymujące wysokie wzorce i standardy w obszarze bhp, doceniane są przez jednostki zewnętrzne oraz organy nadzoru i kontroli nad warunkami pracy.

elbelchatow_site