Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie (PGE GiEK S.A.) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE GiEK S.A. w dniu 22 czerwca 2011 r. podjęło Uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r., przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 3,20 zł brutto na akcję.

Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej w dniu 22 czerwca 2011 r.  (dzień dywidendy).

Link do strony Centralnego Biura Maklerskiego PEKAO - www.cdmpekao.com.pl

elbelchatow_site