Nasze oddziały

Odnosząc się do depesz prasowych powołujących się na zapisy raportu organizacji ekologicznych, który informuje, że Elektrownia Bełchatów widnieje na czele listy jednostek emitujących najwięcej CO2 w UE, PGE GiEK S.A. stoi na stanowisku, że opublikowane informacje nie przedstawiają pełnego obrazu oddziaływania naszej elektrowni na środowisko naturalne.

To prawda, że Elektrownia Bełchatów wchodząca w skład naszej spółki jest znaczącym punktowym emitentem gazów cieplarnianych. Wynika to jednak z faktu, iż jest to największa jednostka produkująca energię elektryczną w oparciu o węgiel brunatny w Polsce i jedna z największych na świecie. Elektrownia Bełchatów dysponuje mocą osiągalną w wysokości 5382 MW i poziom emisji jest tutaj skumulowany w jednym miejscu. Należy dodatkowo podkreślić, iż wszystkie elektrownie wchodzące w skład Grupy PGE spełniają wyprzedzająco wszystkie wymogi stawiane przez prawo unijne i krajowe w odniesieniu do norm związanych z ochroną środowiska.

Zaprezentowany raport nie przedstawia danych w ujęciu względnym, czyli nie pokazuje ilości emitowanych zanieczyszczeń na jednostkę produkcji. W takim – zdecydowanie bardziej obiektywnym ujęciu - jednostki wytwórcze PGE GiEK S.A. lokowałyby się na wysokim poziomie pod względem troski o środowisko naturalne. Na relatywnie niewielki wpływ Elektrowni Bełchatów na środowisko wskazują wyniki prowadzonego od wielu lat systematycznego monitoringu środowiskowego, oraz prac badawczych realizowanych przez niezależne instytucje naukowe, które dotyczą zintegrowanego wpływu Elektrowni Bełchatów na wszystkie komponenty środowiska (m.in. emisje do powietrza, hałas, zagrożenie radiologiczne, wody powierzchniowe i podziemne, stan środowiska leśnego). Jest to poziom porównywalny z innymi podobnych rozmiarów elektrowniami w Europie (np. w Niemczech). Zdając sobie jednak sprawę ze stopnia przewidywanej ingerencji w środowisko Elektrowni Bełchatów, od początku jej istnienia podejmujemy działania mające na celu sukcesywne zmniejszenie takiego oddziaływania.

Każdy z kotłów w Elektrowni Bełchatów wyposażony jest w elektrofiltry, które zatrzymują pyły powstające w procesie spalania węgla. Skuteczność odpylania wynosi 99,6 proc. Niezmiernie ważną inwestycją proekologiczną w Elektrowni Bełchatów jest modernizacja istniejących na wszystkich blokach energetycznych Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS). Przypomnieć należy, że to właśnie w Elektrowni Bełchatów w roku 1994 zainstalowana została pierwsza IOS w Polsce. Obecnie skuteczność odsiarczania spalin w Elektrowni Bełchatów oscyluje na poziomie 95 proc.

Elektrownia Bełchatów prowadzi szereg działań zmniejszających jej oddziaływanie na środowisko. Podstawowy kierunek tych działań to podniesienie sprawności wytwarzania energii dzięki kompleksowej modernizacji istniejących bloków energetycznych, która zapewnia spełnienie zaostrzonych standardów emisyjnych (obowiązujących po 2016 r.) oraz budowa nowych jednostek wytwórczych o wysokiej sprawności wytwarzania energii elektrycznej w innych lokalizacjach Spółki (Bełchatów, Opole, Turów). Także modernizacje bloków energetycznych, przeprowadzane stopniowo od początku lat dziewięćdziesiątych w przedsiębiorstwach wytwórczych PGE GiEK S.A., dają dziś już wymierne efekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne. W efekcie tych działań sprawności poszczególnych jednostek wytwórczych w elektrowniach PGE GiEK S.A. należą do najwyższych w Polsce, a emisja CO2 jest sukcesywnie ograniczana.

Zintegrowany system ochrony środowiska obejmuje nie tylko ochronę powietrza atmosferycznego, ale również ochronę wód, gospodarkę zasobami wodnymi i odpadami oraz ochronę przed hałasem.Iwona Paziak

Rzecznik prasowy

PGE GiEK S.A.

Tel. 663 996 260

elbelchatow_site