Nasze oddziały

W środę, 19 kwietnia, delegacja przedstawicieli Komisji złożyła wizytę w Elektrowni Bełchatów. Wśród wizytujących znaleźli się m.in. niemiecka eurodeputowana, Ingeborg Gräßle – Przewodnicząca Komisji Kontroli Budżetowej, Wiceprzewodniczący Komisji Kontroli Budżetowej brytyjski polityk Derek Vaughan, przedstawiciel Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Phil Wynn Owen, a także polska europosłanka Julia Pitera oraz reprezentanci Ministerstwa Rozwoju i  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Głównym celem wizyty był monitoring realizacji projektu „Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloków 1 – 2 w Elektrowni Bełchatów”.

Wizytujący zapoznali się z przebiegiem realizacji projektu, który powstał przy wsparciu środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Umowa o dofinansowanie w ramach działania 4.5 priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 podpisana została 7 stycznia 2010 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na kwotę 20 000 000,00 PLN, co stanowiło 7,41% kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu,. Głównym celem zrealizowanej inwestycji było ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, dwutlenku siarki (SO2) i pyłu, ale także HCL, HF i metali ciężkich.

Projekt zrealizowany został 25 września 2012 r. zgodnie z Harmonogramem Realizacji. Dzięki projektowi bloki 1 – 2 w Elektrowni Bełchatów zostały dostosowane do wymagań wynikających z dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania, a uzyskane efekty ekologiczne dzięki realizacji projektu okazały się wyższe niż wskazane umową o dofinasowanie.

Od 1 stycznia 2016 r. bloki spełniają standardy emisyjne wynikające z Dyrektywy IED.

Pytania, które padły podczas spotkania w Elektrowni Bełchatów dotyczyły m. in. celowości wydatkowanych środków, efektów implementacji projektu, działań podejmowanych w celu dalszego ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, czy wpływu na zdrowie okolicznych mieszkańców.

Spotkanie zakończyło się wizytą na obiekcie IOS dla bloków 1 i 2.

elbelchatow_site