Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w dniu 1 grudnia 2011r. wydał postanowienie w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku złożonego przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna o zmianę zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i o przyznanie dodatkowych uprawnień do emisji CO2 z krajowej rezerwy. Pozytywna opinia dotyczy dodatkowych uprawnień do emisji z krajowej rezerwy w liczbie 4.812.746 uprawnień do końca okresu rozliczeniowego 2008-2012 dla instalacji Elektrowni Bełchatów należącej do PGE GiEK SA.

Jak czytamy w uzasadnieniu: Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności Elektrownia Bełchatów należy do sektora elektrowni zawodowych. Na podstawie rzeczywistej wielkości emisji CO2 z tej instalacji w latach 2008-2010, planowanej produkcji energii elektrycznej z całej elektrowni i w nowym bloku energetycznym 858 MWe w latach 2011-2012, a także wskaźnika emisyjności produkcji w tym bloku, wielkość zapotrzebowania Elektrowni Bełchatów na dodatkowe uprawnienia do emisji z krajowej rezerwy na czas do końca okresu rozliczeniowego 2008-2012, ponad wielkość przydziału ujętą w KPRU, została określona na poziomie 6.628.300 uprawnień, co odpowiada liczbie uprawnień, o którą prowadzący instalację ubiega się w rozpoznawanym wniosku(…) Biorąc pod uwagę wszystkie wskazane okoliczności, przydział dodatkowych uprawnień do emisji CO2 z krajowej rezerwy dla Elektrowni Bełchatów, związany z dokonaną zmianą w tej instalacji i wzrostem jej zapotrzebowania na uprawnienia do emisji ponad wielkość określoną w KPRU, powinien wynieść 4.812.746 uprawnień do końca okresu rozliczeniowego.

W związku z powyższym oczekujemy na decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego w powyższej sprawie.

elbelchatow_site