Kocioł BB1150 podstawowo zasilany jest w wodę przez zespół pompowy o wydajności 1150 t/h (max 1300t/h ),  napędzanych turbinami parowymi 1K12-1 o mocy 12MW.

Rezerwowe zasilanie realizowane jest przez zespól pompowy o wydajności 650 t/h  napędzany silnikiem elektrycznym o mocy 6,3 MW. Na blokach 1-6 zainstalowane są zespoły pompowe produkcji firmy Worthington, a na blokach 7-12 produkcji  firmy Weir .Duża ilość maszyn wirujących (turbina, generator, pompy wodne) zainstalowanych w hali maszynowni(długość 706 m, szerokość 42m) na 12-tu blokach oraz przepływająca para i woda o wysokich parametrach w układach technologicznych  są źródłem hałasu przekraczającego dopuszczalne normy i osiągającego w niektórych rejonach poziom powyżej 100dB. Dla prowadzenia racjonalnej walki z hałasem  opracowany został i przyjęty do realizacji w 1997 roku  wieloletni  „Programu walki z hałasem na obiektach Elektrowni Bełchatów”. W ramach tego programu wykonano osłony dźwiękochłonne turbozespołów, pomp wody zasilającej, pomp kondensatu, pomp wody chłodzącej. Efektem tych działań było osiągniecie zakładanego obniżenia hałasu poniżej poziomu dopuszczalnego tj. 85 dB.