Kocioł BB-1150 zaprojektowano i wykonano w Raciborskiej Fabryce Kotłów RAFAKO-Racibórz przy współpracy z firmami SULZER i EVT.

Jest to wieżowy, wiszący, jednociągowy bezwalczakowy kocioł pracujący na ciśnieniu podkrytycznym o wspomaganym przepływie wody przez parownik, opalany węglem brunatnym.

Podstawowe parametry kotła :

 • wydajność WMT – 1150 t/h
 • wydajność cieplna – 750 Gcal/h
 • ciśnienie pary –  18,6 MPa
 • temperatura pary świeżej – 540 °C
 • ciśnienie pary wtórnej – 4,5 MPa
 • temperatura pary wtórnej – 540 °C
 • sprawność przy WMT – 88%

Przystosowany jest do współpracy w układzie blokowym z turbiną o mocy nominalnej 370 MW.

Kocioł podwieszony jest na ruszcie nośnym, który jest wsparty na czterech słupach będących jednocześnie słupami konstrukcji kotłowni. Wysokość kotła wynosi 112 m. Ściany komory paleniskowej i ciągu konwekcyjnego zbudowane są z pionowych rur parownika które pospawane są  w szczelne ściany membranowe. Kocioł wyposażony jest w podgrzewacz wody ECO, 4 stopnie przegrzewu pary świeżej i dwa stopnie przegrzewu pary wtórnej  zabudowane  w ciągu konwekcyjnym kotła.

Zabezpieczeniem części ciśnieniowej kotła przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia są:

 • dla pary świeżej, stacje redukcyjno zabezpieczające typu ARS 140 – 2 szt.
 • dla pary wtórnej, zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe typu SiZ 2507EE – 4 szt.

Kocioł wyposażony jest w dwie pompy cyrkulacyjne prod. Hoyward Tyler – Anglia wymuszające przepływ wody przez parownik. W układzie przygotowania paliwa zastosowano 8szt. młynów  wentylatorowych typu N 230.45 zabudowanych na poz. 0 m. wokół kotła. Każdy młyn zasila jeden dwu – sekcyjny palnik strumieniowy. Węgiel do młynów podawany jest z zasobników przykotłowych za pomocą zespołu podajników zgrzebłowych i taśmowych. Rozpalanie kotła odbywa się przy użyciu 8 szt. palników mazutowych.  Podawanie powietrza do kotła i odprowadzenie spalin zaprojektowano w układzie dwu nitkowym w skład którego wchodzą:

 • wentylatory powietrza  typu  AP –1/22/12 – 2 szt.
 • wentylatory spalin  typu  An-37e6 – 2 szt.
 • obrotowe podgrzewacze powietrza D 29,5/1900 – 2 szt.

Pod lejem komory paleniskowej zabudowano dwa ruszt dopalające typu Rty, których zadaniem jest dopalenie części palnych zawartych w żużlu. Żużel z kotła  odprowadzany  jest do kanałów grawitacyjnego odżużlania poprzez kruszarkę za pomocą odżużlacza zgrzebłowego zabudowanego na poz. 0 m .W celu zapewnienia norm ochrony środowiska zastosowano takie urządzenia i instalacje jak :

 • elektrofiltry  typy  2 HE-2×42-2×1600/3x5x11,6/300 – 2 szt. (oczyszczanie spalin z popiołu);
 • tłumiki hałasu wentylatorów powietrza (obniżenie natężenia hałasu do poziomu 85 dBA);
 • instalacje odsiarczania spalin (na kotłach  K3 do K12  w celu redukcji SO2).

W celu spełnienia norm emisji tlenków azoty NOx, a także rewitalizacji podstawowych urządzeń kotłowych w latach 2007 do 2013 planuje się głębokie modernizacje obejmujące między innymi:

 • modernizację paleniska, palenisko niskoemisyjne;
 • wymianę przegrzewaczy pary świeżej i wtórnej;
 • wymianę rurociągów pary świeżej i pary wtórnej;
 • wymianę elektrofiltrów;
 • modernizację obrotowych podgrzewaczy powietrza;
 • modernizację wentylatorów powietrza.

Podstawowymi urządzeniami maszynowni są: turbina 18K370, generator GTHW360 oraz pompy wody zasilającej.

oprac.: Krzysztof Szybalski, Jacek Maciejewski