Pełna nazwa klubu: Klub Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Energetyk”

Członkiem klubu może zostać każdy emeryt, rencista i inwalida Elektrowni Bełchatów, a obecnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddziału Elektrowni Bełchatów oraz jego współmałżonek po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej.

Klub w ramach współpracy z Zarządem Oddziału Elektrowni Bełchatów,  Związkami Zawodowymi i Urzędem Miasta pozyskuje środki na działalność statutową.

W ramach integracji członków klubu organizowane są spotkania dwa razy w miesiącu, w drugi i ostatni piątek każdego miesiąca oprócz lipca i sierpnia w Gigantach Mocy przy Placu Narutowicza 3.

Obecny zarząd Klubu Emerytów Rencistów i Inwalidów „ENERGETYK” (wybrany w dniu 10.02.2017 roku) to:

 1. Stanisław Kuklo – prezes zarządu
 2. Jan Kamola – wiceprezes
 3. Jadwiga Gurgul – skarbnik
 4. Maria Suder – sekretarz
 5. Mirosław Stępień – członek

Siedziba Klubu mieści się przy ul. Plac Narutowicza 3,  telefon  44 635 19 32 e-mail: klub.energetyk@onet.pl

Komunikaty zarządu Klubu

Bieżące komunikaty:

Zarząd klubu organizuje Zabawę Noworoczną w dniu 14.01.2022r w Grocholicach w Starej szkole  

Wczasy w Mrzeżyno w dniach  30.08.-12.09.2022; Sianożęty  w dniach 01.06.-14.06.2022

POWIADOMIENIE

Zarząd Klubu Emerytów, Rencistów i Inwalidów ;Energetyk” zawiadamia wszystkich członków klubu iż Ogólne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się 12.02.2022 o godz.16-ej w sali 1.22 w Gigantach Mocy plac Narutowicza 3 w Bełchatowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Wybór Komisji Mandatowej
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Sprawozdanie Zarządu
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 8. Dyskusja
 9. Wybór Zarządu
 10. Wybór Komisji Rewizyjnej
 11. Podjęcie Uchwały
 12. Zakończenie zebrania

Ze względu na ważność sprawy prosimy o obowiązkowe przybycie. Zgodnie z obowiązującym Statutem ogólne zebranie podejmuje Uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ich liczbę. Drugi termin proponowany jest po upływie 30 min.