Jesteśmy największym laboratorium przemysłowym w energetyce posiadającym Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 392, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie badań: paliw stałych i odpadów paleniskowych, olejów, sorbentów, gipsu syntetycznego, wód oraz badań środowiska pracy i pomiarów hałasu.

Nasze badania wykonywane są w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową, gdzie zatrudniamy wysokokwalifikowany i doświadczony personel. W celu potwierdzenia wysokiej jakości usług badawczych i analitycznych systematycznie uczestniczymy w krajowych oraz międzynarodowych badaniach porównawczych.

Nowoczesna aparatura, kompetentny personel oraz sprawny system organizacyjny gwarantują rzetelność wykonywanych usług oraz wiarygodność uzyskiwanych wyników.

Oferujemy wykonywanie badań fizykochemicznych zgodnie z wymaganiami prawnymi i normatywnymi:

Paliw stałych (węgiel brunatny, węgiel kamienny) oraz odpadów paleniskowych w zakresie:

 • wartości opałowej,
 • zawartości: siarki, węgla, wodoru, azotu, popiołu, wilgoci, części lotnych, rtęci,
 • składu pierwiastkowego popiołów i żużla metodą fluorescencji rentgenowskiej

 

Wód:

 • technologicznych,
 • powierzchniowych, podziemnych
 • do spożycia przez ludzi

 

 

Ścieków i osadów:

 • przemysłowych
 • deszczowych
 • sanitarnych

 

 

Surowców i produktów procesu odsiarczania – w zakresie:

 • czystości
 • składu chemicznego zanieczyszczeń
 • granulacji
 • zawartości wilgoci
 • białości

Olejów smarowych i elektroizolacyjnych – w zakresie:

 • zawartości wody
 • lepkości kinematycznej
 • temperatury zapłonu
 • liczby kwasowej
 • zawartości zanieczyszczeń
 • zawartości gazów wolnych i rozpuszczonych (DGA)

Oleju opałowego – w zakresie:

 • zawartości wody

Ponadto oferujemy wykonywanie badań środowiska pracy w zakresie:

 • hałas na stanowiskach pracy
 • drgania mechaniczne
 • pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia zawodowego
 • oznaczanie stężenia pyłowych czynników szkodliwych - frakcja wdychalna i respirabilna
 • oznaczanie stężenia chemicznych czynników szkodliwych w powietrzu

Wykonujemy również badania innych mediów wg metodyk opartych na normach i procedurach własnych

Pracujemy na aparaturze renomowanych firm z użyciem certyfikowanych wzorców 

Szczegółowy opis akredytowanej działalności znajduje się na stronie PCA


Kontakt:  tel.: +48 44 735 13 04, Michal.Niedzielski@gkpge.pl