Elektrownia Bełchatów jest pierwszą elektrownią zawodową, w strukturze której działa akredytowane laboratorium wzorcujące. Od 2004 roku certyfikat o numerze AP 059 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdza funkcjonowanie Laboratorium Pomiarowego zgodnie z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Dotyczy to systemu zarządzania, dokumentacji, procedur i praktyki pomiarowej, infrastruktury oraz kompetencji personelu. Akredytacja w przypadku laboratorium oznacza dobrowolne poddanie się obiektywnej ocenie PCA potwierdzającej prócz kompetencji do wykonywania wzorcowań także niezależność i bezstronność. System akredytacji jest uznawany i wspierany przez międzynarodowe instytucje zrzeszone w Europejskiej Współpracy dla Akredytacji (European cooperation for Accreditation – EA). Akredytacja Laboratorium Pomiarowego jest naturalną konsekwencją wdrożenia w Elektrowni Bełchatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Jego istotnym składnikiem jest nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i zawierająca się w tym potrzeba wykonywania potwierdzeń metrologicznych. Jest to znacznie łatwiejsze, gdy aparatura pomiarowa jest wzorcowana w laboratorium akredytowanym. Nawet jeśli akredytacja nie dotyczy wszystkich świadczonych usług to gwarancją ich jakości są mechanizmy powołane przez wdrożony i utrzymywany system zarządzania. Laboratorium Pomiarowe funkcjonuje od ponad 20 lat w strukturach organizacyjnych Elektrowni Bełchatów. Jego atutami są wysokiej jakości wzorce utrzymywane w nienagannym stanie technicznym i pracujące w nadzorowanych warunkach środowiskowych, ale przede wszystkim wielokrotnie potwierdzone przez oceny PCA kompetencje doświadczonego personelu. Usługi świadczone są w trzech pracowniach pomiarowych: ciśnienia, temperatury i wielkości elektrycznych. Wykonywane tam wzorcowania są konieczne do potwierdzenia metrologicznego wyposażenia pomiarowego związanego z technologią wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz będącego zapleczem pomiarowym komórek serwisowych. Klientami są też podmioty spoza elektrowni.

ZAKRES WYKONYWANYCH USŁUG:

wzorcowanie przyrządów do pomiaru temperatury w kąpielach termostatycznych i piecach kalibracyjnych:

 • termoelementów i czujników termoelektrycznych,
 • czujników termometrów rezystancyjnych,
 • termometrów elektrycznych (w tym  elektronicznych),
 • termometrów wskazówkowych (bimetalowych, dylatacyjnych, manometrycznych),
 • termometrów szklanych użytkowych,
 • czujników temperatury z przetwornikami,
 • sygnalizatorów temperatury i termostatów,
 • termometrów radiacyjnych (pirometrów),

Pracownia pomiarów temperatur– wzorcowanie czujników termometrów rezystancyjnych

wzorcowanie przyrządów do pomiaru i zadawania wielkości elektrycznych oraz parametrów instalacji elektrycznych:

 • mierników napięcia, prądu, rezystancji cyfrowych i analogowych,
 • multimetrów, kalibratorów,
 • mierników rezystancji izolacji,
 • sygnalizatorów wartości progowych napięć i prądów,
 • rejestratorów prądu i napięcia,
 • przetworników wielkości elektrycznych,
 • rezystorów laboratoryjnych stałych i regulowanych (dekadowych),
 • mierników zabezpieczeń różnicowoprądowych,
 • mierników rezystancji pętli zwarcia,
 • cęgowych mierników rezystancji oraz prądu stałego i przemiennego,
 • elektrycznych mierników i symulatorów temperatury,
 • mierników indukcyjności,
 • mierników pojemności,
 • mierników pehametrów i konduktometrów,
 • mierników i generatorów częstotliwości.

Pracownia pomiarów wielkości elektrycznych– wzorcowanie multimetru cyfrowego

 

wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia absolutnego, względnego, różnicy ciśnień w gazie, wodzie, oleju:

 • ciśnieniomierzy sprężynowych,
 • ciśnieniomierzy elektronicznych,
 • przetworników ciśnienia,
 • sygnalizatorów ciśnienia.

Pracownia pomiarów ciśnień– wzorcowanie przetwornika ciśnienia i ciśnieniomierza elektronicznego


Szczegółowy opis wszystkich oferowanych usług znajduje się tutaj.

Zakres akredytowanej działalności znajduje się tutaj.


Kontakt z laboratorium: tel.: +48 44 735 21 63, faks: +48 44 735 43 19,e-mail: jaroslaw.kaczorowski@gkpge.pl