Należy podkreślić ogromny wkład Elektrowni Bełchatów w eliminację niskiej emisji w obszarze miasta Bełchatów, a co za tym idzie ograniczenie emisji PM 10 i rakotwórczego benzo(a)pirenu. Elektrownia Bełchatów dostarcza ciepło systemowe do miasta Bełchatów (na cele CO i CWU dla mieszkańców, miejskiego przemysłu i usług, urzędów i instytucji) oraz ciepło systemowe i technologiczne do pobliskich zakładów przemysłowych. Dzięki produkcji ciepła w Elektrowni Bełchatów, w połączeniu z produkcją energii elektrycznej, zlikwidowano wysokoemisyjną ciepłownię miejską oraz całkowicie ograniczono zabudowę małych wysokoemisyjnych ciepłowni przy pobliskich zakładach przemysłowych. Elektrownia Bełchatów dostarcza do ww. odbiorców łącznie 2.000.000 GJ ciepła rocznie. Emisja SO2, NOx, pyłów oraz CO2 wynikająca z produkcji ciepła przez Elektrownię Bełchatów jest znacznie niższa, niż gdyby ciepło to zostało wyprodukowane przez kilka małych ciepłowni. Przesądza o tym okoliczność, że duże instalacje muszą spełniać znacznie ostrzejsze standardy emisyjne.

Istotne znaczenie ma także fakt, że dzięki dostarczaniu ciepła mieszkańcom miasta Bełchatów przez Elektrownię Bełchatów, która jest relatywnie tania i niskoemisyjna, problem smogu i niskiej emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków w mieście Bełchatów jest znikomy.