Realizując zobowiązanie wynikające z pkt. 14) do art. 261 a. 1. Ustawy o zmianie ustawy – Prawo Ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.1434) podaje się do publicznej wiadomości:

PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW JEST ZAKŁADEM ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ.

Oznaczenie zakładu:

Prowadzący zakład:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400  Bełchatów, ul. Węglowa 5.

Kierujący zakładem:

Dyrektor PGE GiEK SA. Oddział Elektrownia Bełchatów, 97-406 Bełchatów 5, Rogowiec ul. Energetyczna 7

Zgłoszenie zakładu:

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Prowadzący zakład wypełnił zobowiązanie, o którym mowa w art. 250 ust. 1. ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn. zm.) i dnia 6 listopada 2015 roku przekazał „Zgłoszenie instalacji PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej” oraz program zapobiegania awariom Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej. Kopie wyżej wymienionych dokumentów zostały przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi.

Opis działalności:

Dla działalności prowadzonej w ramach PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów charakterystyczne jest:

– wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.

Substancje niebezpieczne:

Substancjami niebezpiecznymi decydującymi o zaliczeniu PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów do zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR) są produkty ropopochodne tj. olej opałowy ciężki i olej opałowy lekki. Do kwalifikacji zakładu przyjęto kryterium ilościowe odniesione do maksymalnych ilości produktów ropopochodnych jakie znajdują się lub mogą się znajdować na zakładzie.

W poniższej tabeli zestawiono informacje o substancjach niebezpiecznych, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, decydujących o kwalifikacji zakładu, jak również innych uwzględnionych podczas próby zaliczenia zakładu do ZZR.

Informacje o substancjach niebezpiecznych

Lp.

Nazwa substancji niebezpiecznej

Kategoria substancji stwarzającej zagrożenie

Klasa zagrożenia

1.

Wodór

H220, H280

skrajnie łatwopalny gaz; zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem

2.

Acetylen

H230, H220, H280

może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza; skrajnie łatwopalny gaz; zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem

3.

Ciężki olej opałowy

H350, H361d, H332, H373, EUH 066, H410

może powodować raka, podejrzewa sie że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki, działa szkodliwie w następstwie wdychania, może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane, powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry, działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

4.

Woda amoniakalna 25%

H314, H400, H335

działanie żrące na skórę, działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, działania toksyczne na narządy docelowe

5.

Podchloryn sodu

H290, H314, H335, H400

może powodować korozję metali, działanie żrące na skórę, działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, działania toksyczne na narządy docelowe

6.

Preparat Ladiper

H314, H318, H400, C, R34, R50

powoduje poważne uszkodzenia skóry oraz oparzenia oczu, działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, produkt żrący, powoduje oparzenia

7.

Olej opałowy lekki

H351, H226, H304, H315, H332, H373, H411

Łatwopalna ciecz i pary, połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią, działa drażniąco na skórę, działa szkodliwie w następstwie wdychania, może powodować uszkodzenie narządów (krew, grasica, wątroba) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie, działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

W Elektrowni Bełchatów znajdują się także inne substancje niebezpieczne, które nie zostały uwzględnione w analizie rodzajów i ilości substancji mogących spowodować lub przyczynić się do awarii przemysłowej. Substancje te wymieniono poniżej w tabeli. Według kart ich charakterystyk substancje te nie zostały zakwalifikowane do kategorii substancji stwarzających zagrożenia poważnej awarii przemysłowej.

Lp.

Nazwa substancji niebezpiecznej

Kategoria substancji stwarzającej zagrożenie

Klasa zagrożenia

1.

Wodorotlenek sodowy - 48% i 33%

H314, H290, C, R35

powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu, może powodować korozję metali, substancja żrąca, powoduje poważne oparzenia

2.

Kwas solny - 33%

H314, H290, C, R35

powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu, może powodować korozję metali, substancja żrąca, powoduje poważne oparzenia

3.

Ferrocid 8583 - biocyd

H314, H317, H412, C, R34, Xi, R43, R52/53

powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu, substancja żrąca, może powodować reakcję alergiczą skóry, uczulające, drażniące, działa szkodliwie na organizmy wodne

4.

Wapno hydratyzowane

H315, H318, H335, Xi, R37/38, R41

działa drażniąco na skórę, powoduje poważne uszkodzenie oczu, może powodować podrażnienie dróg oddechowych, uczulające, drażniące, działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę, ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

5.

Siarczan żelazowy PIX 113 – 43%

H302, H315, H318, H290, Xn, R22, R36/37/38

działa szkodliwie po połknięciu, działa drażniąco na skórę, może powodować korozję metali, powoduje poważne uszkodzenie oczu, szkodliwe, działa szkodliwie po połknięciu, działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe, skórę

6.

Silenal S

H315, H319

działa drażniąco na skórę, działa drażniąco na oczy

7.

Wodorotlenek sodowy

H314, H290

powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu, może powodować korozję metali

8.

Kwas mrówkowy

H314

powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

9.

Chlorek żelaza PIX 111

R22, R34

działa szkodliwie po połknięciu, powoduje oparzenia

Podstawowym celem dla ograniczenia skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska są  działania organizacyjne i techniczne podejmowane w czasie stanów awaryjnych.

Sposoby ostrzegania i postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej:

Postępowanie, w przypadku wystąpienia awarii, określają wewnętrzne regulacje PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów i obejmują:

 • rozpoznania zagrożenia,
 • alarmowania o zagrożeniu osób,
 • alarmowania i wprowadzenia do działań jednostek ratowniczych,
 • prowadzenia ewakuacji,
 • ograniczenia skutków awarii,
 • usunięcia źródła zagrożenia,
 • współpracę Kierownictwa Zakładu ze służbami ratowniczymi i porządkowymi.

System ostrzegania o ewentualnych sytuacjach awaryjnych oparty jest na:

 • systemie syren alarmowych,
 • ręcznych ostrzegaczach pożarowych,
 • systemie elektronicznych czujek,
 • wewnętrznym systemie telefonicznym,
 • rozgłośni zakładowej.

Sygnały alarmowe są ogłaszane i odwoływane za pomocą syren oraz rozgłośni zakładowej:

 • Ogłoszenie alarmu to sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty.
 • Odwołanie alarmu to ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut.

W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, której skutki wykraczają poza teren zakładu, zabezpieczeniem zagrożonego terenu i prowadzeniem akcji ratowniczej kieruje Państwowa Straż Pożarna.

elbelchatow_site