Realizując zobowiązanie wynikające art. 261 a. 1. Ustawy Prawo Ochrony środowiska (Dz.U.2024.54) podaje się do publicznej wiadomości:

PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW JEST ZAKŁADEM ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ.

Oznaczenie zakładu:

Prowadzący zakład:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400  Bełchatów, ul. Węglowa 5.

Kierujący zakładem:

Dyrektor PGE GiEK SA. Oddział Elektrownia Bełchatów, 97-406 Bełchatów, Wola Grzymalina 3

Zgłoszenie zakładu:

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Prowadzący zakład wypełnił zobowiązanie, o którym mowa w art. 250 ust. 1. ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn. zm.) i dnia 6 listopada 2015 roku przekazał „Zgłoszenie instalacji PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej” oraz Program zapobiegania awariom przemysłowym Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej. Ostatnia aktualizacja Programu Zapobiegania awariom przemysłowym miała miejsce w grudniu 2023 r.

Opis działalności:

Działalność prowadzona w ramach PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła.

Substancje niebezpieczne:

Substancjami niebezpiecznymi decydującymi o zaliczeniu PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów do zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR) są produkty ropopochodne tj. olej opałowy ciężki i olej opałowy lekki. Do kwalifikacji zakładu przyjęto kryterium ilościowe odniesione do maksymalnych ilości produktów ropopochodnych jakie znajdują się lub mogą się znajdować na terenie zakładu.

W poniższej tabeli zestawiono informacje o substancjach niebezpiecznych z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń.

Informacje o substancjach niebezpiecznych

        Lp.Nazwa substancji niebezpiecznejKategoria substancji stwarzającej zagrożenieKlasa zagrożenia
1.WodórH220, H280skrajnie łatwopalny gaz; zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
2.AcetylenH230, H220, H280może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza; skrajnie łatwopalny gaz; zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
3.Ciężki olej opałowyH350, H361d, H332, H373, EUH 066, H410może powodować raka, podejrzewa się że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki, działa szkodliwie w następstwie wdychania, może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane, powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry, działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
4.Olej opałowy lekkiH351, H226, H304, H315, H332, H373, H411działa drażniąco na skórę, szkodliwie w następstwie wdychania, może powodować uszkodzenie narządów (krew, grasica, wątroba) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie, działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
5.Woda amoniakalna 25%H314, H400, H335działanie żrące na skórę, działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, działania toksyczne na narządy docelowe
6.Podchloryn soduH290, H314, H335, H400może powodować korozję metali, działanie żrące na skórę, działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, działania toksyczne na narządy docelowe
7,Preparaty antypieniące (np. Ladiper)H314, H318, H400, C, R34, R50powoduje poważne uszkodzenia skóry oraz oparzenia oczu, działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, produkt żrący, powoduje oparzenia

W Elektrowni Bełchatów znajdują się także inne substancje niebezpieczne, które nie zostały uwzględnione w analizie rodzajów i ilości substancji mogących spowodować lub przyczynić się do awarii przemysłowej. Substancje te wymieniono poniżej w tabeli. Według kart ich charakterystyk substancje te nie zostały zakwalifikowane do kategorii substancji stwarzających zagrożenia poważnej awarii przemysłowej.

Lp.Nazwa substancji niebezpiecznejKategoria substancji stwarzającej zagrożenieKlasa zagrożenia
1.Wodorotlenek sodowy - 48% i 33%H314, H290, C, R35powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu, może powodować korozję metali, substancja żrąca, powoduje poważne oparzenia
2.Kwas solny - 33%H314, H290, C, R35powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu, może powodować korozję metali, substancja żrąca, powoduje poważne oparzenia
3.Ferrocid 8583 - biocydH314, H317, H412, C, R34, Xi, R43, R52/53powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu, substancja żrąca, może powodować reakcję alergiczą skóry, uczulające, drażniące, działa szkodliwie na organizmy wodne
4.Wapno hydratyzowaneH315, H318, H335, Xi, R37/38, R41działa drażniąco na skórę, powoduje poważne uszkodzenie oczu, może powodować podrażnienie dróg oddechowych, uczulające, drażniące, działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę, ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
5.Siarczan żelazowy PIX 113 – 43%H302, H315, H318, H290, Xn, R22, R36/37/38działa szkodliwie po połknięciu, działa drażniąco na skórę, może powodować korozję metali, powoduje poważne uszkodzenie oczu, szkodliwe, działa szkodliwie po połknięciu, działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe, skórę
6.Silenal SH315, H319działa drażniąco na skórę, działa drażniąco na oczy
7.Wodorotlenek sodowyH314, H290powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu, może powodować korozję metali
8.Kwas mrówkowyH314powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
9.Chlorek żelaza PIX 111R22, R34działa szkodliwie po połknięciu, powoduje oparzenia
10.

Bromek wapnia 
Flusorb Hg52

H318

powoduje poważne uszkodzenie oczu

11.Sól trójsodowa 15% Ixonos Na3TH319

działa drażniąco na oczy

12.

Kwas adypinowy
Kwas butano-1,4-dikarboksylowy

H319działa drażniąco na oczy
13.

Biocydy
NALCO 8514PLUS
Ferrocid 8583

H314, H317, H318, H400, H412powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu, działa szkodliwie po połknięciu, działanie uczulające na skórę

Podstawowym celem dla ograniczenia skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska są działania organizacyjne i techniczne podejmowane w czasie stanów awaryjnych.

Sposoby ostrzegania i postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej:

Postępowanie, w przypadku wystąpienia awarii, określają wewnętrzne regulacje PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów i obejmują:

 • rozpoznania zagrożenia,
 • alarmowania o zagrożeniu osób,
 • alarmowania i wprowadzenia do działań jednostek ratowniczych,
 • prowadzenia ewakuacji,
 • ograniczenia skutków awarii,
 • usunięcia źródła zagrożenia,
 • współpracę Kierownictwa Zakładu ze służbami ratowniczymi i porządkowymi.

System ostrzegania o ewentualnych sytuacjach awaryjnych oparty jest na:

 • systemie syren alarmowych,
 • ręcznych ostrzegaczach pożarowych,
 • systemie elektronicznych czujek,
 • wewnętrznym systemie telefonicznym,
 • rozgłośni zakładowej.

Sygnały alarmowe są ogłaszane i odwoływane za pomocą syren oraz rozgłośni zakładowej:

 • Ogłoszenie alarmu to sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty.
 • Odwołanie alarmu to ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut.

W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, której skutki wykraczają poza teren zakładu, zabezpieczeniem zagrożonego terenu i prowadzeniem akcji ratowniczej kieruje Państwowa Straż Pożarna.