Realizując zobowiązanie wynikające z pkt. 14) do art. 261 a. 1. Ustawy o zmianie ustawy – Prawo Ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.1434) podaje się do publicznej wiadomości:

PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW JEST ZAKŁADEM ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ.

Oznaczenie zakładu:

Prowadzący zakład:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400  Bełchatów, ul. Węglowa 5.

Kierujący zakładem:

Dyrektor PGE GiEK SA. Oddział Elektrownia Bełchatów, 97-406 Bełchatów 5, Rogowiec ul. Energetyczna 7

Zgłoszenie zakładu:

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Prowadzący zakład wypełnił zobowiązanie, o którym mowa w art. 250 ust. 1. ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn. zm.) i dnia 6 listopada 2015 roku przekazał „Zgłoszenie instalacji PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej” oraz program zapobiegania awariom Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej. Kopie wyżej wymienionych dokumentów zostały przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi.

Opis działalności:

Dla działalności prowadzonej w ramach PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów charakterystyczne jest:

– wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.

Substancje niebezpieczne:

Substancjami niebezpiecznymi decydującymi o zaliczeniu PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów do zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR) są produkty ropopochodne tj. olej opałowy ciężki i olej opałowy lekki. Do kwalifikacji zakładu przyjęto kryterium ilościowe odniesione do maksymalnych ilości produktów ropopochodnych jakie znajdują się lub mogą się znajdować na zakładzie.

W poniższej tabeli zestawiono informacje o substancjach niebezpiecznych, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, decydujących o kwalifikacji zakładu, jak również innych uwzględnionych podczas próby zaliczenia zakładu do ZZR.

Informacje o substancjach niebezpiecznych
Lp. Nazwa substancji Kategorie substancji niebezpiecznych zgodnie z rozporz. Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2013 roku (Dz.U. 2013.1479)Zagrożenia Symbol kategorii substancji stwarzających zagrożenie zgodnie z rozporz. Ministra Rozwoju z dnia 2 lutego 2016 roku (Dz.U. 2016.138) Kategoria substancji stwarzających zagrożenie zgodnie z rozporz. Ministra Rozwoju z dnia 2 lutego 2016 roku (Dz.U. 2016.138)
1. Olej opałowy ciężki R50/53 substancje niebezpieczne dla środowiska, działają bardzo toksycznie na organizmy wodne; mogą wywołać długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym E1 Dział „E” – Zagrożenie dla środowiska; E1 – Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii ostre 1 lub przewlekłe 1
2. Oleje turbinowe R52/53
3. Olej opałowy lekki R51/53 substancje niebezpieczne dla środowiska, działają toksycznie na organizmy wodne; mogą wywołać długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym P5aE2 Dział „P” – Zagrożenia fizyczne; P5a– Ciecze łatwopalneDział „E” – Zagrożenie dla środowiska; E2 – Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii przewlekłe 2
4. PIX 112 R51/53 E2 Dział „E” – Zagrożenie dla środowiska; E2 – Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii przewlekłe 2
5. R51/53 PIX 113
6. Podchloryn sodowy R50 substancja niebezpieczne dla środowiska, działa toksycznie na organizmy wodne E1 Dział „E” – Zagrożenie dla środowiska; E1 – Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii ostre 1 lub przewlekłe 1
7. Wodór R12 substancje w postaci gazu, palne w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia – produkt skrajnie łatwopalny P2 Dział „P” – Zagrożenia fizyczne; P2 – Gazy łatwopalne, kategoria 1 lub 2
8. Acetylen R12
9. Tlen R8 Substancja utleniająca – kontakt z materiałami łatwopalnymi może spowodować pożar P4 Dział „P” – Zagrożenia fizyczne; P4 – Gazy utleniające, kategoria 1
Substancje niesklasyfikowane
13. Kwas solny Substancje żrące typu C
14. Wodorotlenek sodu
15. Woda amoniakalna

Podstawowym celem dla ograniczenia skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska są  działania organizacyjne i techniczne podejmowane w czasie stanów awaryjnych.

Sposoby ostrzegania i postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej:

Postępowanie, w przypadku wystąpienia awarii, określają wewnętrzne regulacje PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów i obejmują:

 • rozpoznania zagrożenia,
 • alarmowania o zagrożeniu osób,
 • alarmowania i wprowadzenia do działań jednostek ratowniczych,
 • prowadzenia ewakuacji,
 • ograniczenia skutków awarii,
 • usunięcia źródła zagrożenia,
 • współpracę Kierownictwa Zakładu ze służbami ratowniczymi i porządkowymi.

System ostrzegania o ewentualnych sytuacjach awaryjnych oparty jest na:

 • systemie syren alarmowych,
 • ręcznych ostrzegaczach pożarowych,
 • systemie elektronicznych czujek,
 • wewnętrznym systemie telefonicznym,
 • rozgłośni zakładowej.

Sygnały alarmowe są ogłaszane i odwoływane za pomocą syren oraz rozgłośni zakładowej:

 • Ogłoszenie alarmu to sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty.
 • Odwołanie alarmu to ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut.

W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, której skutki wykraczają poza teren zakładu, zabezpieczeniem zagrożonego terenu i prowadzeniem akcji ratowniczej kieruje Państwowa Straż Pożarna.

elbelchatow_site