W dniu 3.04.2003 Elektrownia „Bełchatów” S.A., jako pierwsze przedsiębiorstwo w Polsce, otrzymała „Pozwolenie Zintegrowane” określające warunki korzystania ze środowiska naturalnego.

Przyjmując jako jeden z priorytetów integrację z Unią Europejską, Polska zobowiązała się do przyjęcia oraz wdrożenia całego zakresu regulacji unijnych, w tym także w tych dotyczących ochrony środowiska.System pozwoleń zintegrowanych wynika z Dyrektywy Rady 96/61/WE, zwanej potocznie IPPC, w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń. Celem tej dyrektywy jest zapewnienie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza, wody i ziemi, tak, aby zagwarantować wysoki stopień ochrony środowiska jako całości. Głównym wymaganiem Dyrektywy jest przygotowanie i prowadzenie wybranych rodzajów działalności przemysłowej, także zamykanie służących temu instalacji w sposób zgodny z koncepcją najlepszej dostępnej techniki BAT. Polska była drugim krajem w Europie, który Dyrektywę Unii Europejskiej przeniosła do obowiązującego prawa. Działania ustawodawców były więc prekursorskie na tle całej Europy.

Dowodem na to, że zakład wypełnia wyżej sformułowane zadania, jest wydanie „Pozwolenia Zintegrowanego”, które to jest de facto pozwoleniem na prowadzenie działalności.

W Elektrowni „Bełchatów” S.A. proces przygotowywania wniosku o pozwolenie zintegrowane trwał ponad rok. Dzięki uczestnictwu w projekcie „Pomoc dla Polski we wdrażaniu Dyrektywy w spawie Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczyszczeń”, pracownicy Elektrowni „Bełchatów” S.A. odpowiedzialni za przygotowanie poszczególnych fragmentów wniosku mogli liczyć na pomoc ze strony koordynatora projektu na województwo łódzkie dr Barbary Kozłowskiej oraz ze strony Pana Adama Lackowskiego – konsultanta Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.

Ponad roczny okres przygotowań, w trakcie którego odbyło się wiele spotkań, na których kontrolowano postęp prac w opracowywaniu poszczególnych części wniosku, zakończył się w dniu 5.11.2002 r. kiedy to do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi trafiło kilka tomów przygotowanych dokumentów wniosku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w dniu 3.04.2003 Elektrownia „Bełchatów” S.A. otrzymała pierwsze w Polsce „Pozwolenie Zintegrowane”.

W roku 2007 Elektrownia Bełchatów uzyskała nowe Pozwolenia Zintegrowane, z datą ważności do końca 2017 r. a po kolejnych zmianach, od grudnia 2014r. uzyskała pozwolenie bezterminowe.