Wymagane prawem pomiary okresowe emisji rtęci w Elektrowni Bełchatów są realizowane od roku 2016 roku. Wskazują one emisję roczną rtęci z instalacji na poziomie ponad 2 ton. W przeciwieństwie do emisji związków siarki i azotu, których poziom jest bezpośrednio związany z efektywnością zastosowanych metod oczyszczania spalin, emisja rtęci uzależniona jest od jakości spalanego paliwa.  

Dotychczas w żadnej elektrowni na węgiel brunatny w Europie nie były stosowane dedykowane techniki redukcji rtęci, a poziom jej redukcji w procesach odpylania i odsiarczania jest zbliżony i wynosi ok. 44 proc. W ramach konkluzji BAT, od sierpnia 2021 roku zostaną po raz pierwszy wprowadzone wymogi dotyczące eliminacji rtęci. 

W celu wyboru najskuteczniejszej metody redukcji emisji rtęci do powietrza, Elektrownia Bełchatów od wielu lat prowadziła prace badawcze w tym zakresie. Już w 2011 r. wspólnie z Politechniką Łódzką rozpoczęto opracowywanie innowacyjnej metody usuwania rtęci ze spalin. Niezależnie analizowano inne metody, m.in. technologia Gore TM, wtrysk węgla aktywnego/aktywowanego, mieszanin soli bromu oraz wtrysk pylistych sorbentów koksowniczych.

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy największy potencjał zastosowania w praktyce na instalacjach Elektrowni Bełchatów ma technologia odtręciowiania spalin wykorzystująca sole halogenkowe.