Działalność pro-środowiskowa Elektrowni Bełchatów

Elektrownia Bełchatów stale prowadzi działania związane z ochroną i zmniejszeniem oddziaływania na środowisko naturalne. Polegają one na realizacji inwestycji modernizacyjno-odtworzeniowych mających na celu sukcesywne ograniczanie emisji związków chemicznych powstających w wyniku spalania węgla brunatnego.

Elektrownia Bełchatów dobrze radzi sobie z dostosowaniem do coraz ostrzejszych wymogów środowiskowych i zmieniających się standardów emisyjnych. Z upływem kolejnych lat, emisje gazów i substancji są coraz mniejsze, a spaliny bardziej oczyszczone.

Na zmniejszający się wpływ Elektrowni Bełchatów na środowisko wskazują wyniki prowadzonego od wielu lat systematycznego monitoringu środowiskowego. Potwierdzają to również wyniki prac badawczych, realizowanych przez niezależne instytucje naukowe, które dotyczą zintegrowanego wpływu Elektrowni Bełchatów na wszystkie komponenty środowiska (m.in. emisje do powietrza, hałas, zagrożenie radiologiczne, wody powierzchniowe i podziemne, stan środowiska leśnego). Wpływ ten jest porównywalny z innymi podobnych rozmiarów elektrowniami w Europie (np. w Niemczech).

Od początku lat 90-tych do 2023 roku, Elektrownia Bełchatów zredukowała emisję dwutlenku siarki o 93%, tlenków azotu o 66%, a pyłów o 99%.