Zakładowy Regulamin Świadczeń Socjalnych dostępny jest do wglądu w PGE GiEK S.A. - Oddział Elektrownia Bełchatów w pok. 1b, bud. U-9 w każdy poniedziałek i środę.
Oświadczenie o dochodach do celów socjalnych obowiązywać będzie w okresie od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego. 
Termin składania oświadczeń wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (RODO) - do 30 kwietnia. (Zał. 3b, 13).

PONADSTANDARDOWA OPIEKA MEDYCZNA

W okresie 01.01.2024 r. - 31.12.2027 r. obowiązuje  umowa z MegaMed Sp. z o.o. 
Miesięczny koszt z tytułu usług ponadstandardowej opieki zdrowotnej za emeryta/rencistę Oddziału Elektrownia Bełchatów wynosi 70,00 zł.
Pracodawca ponosi koszt w zakresie korzystania z ponadstandardowego pakietu usług medycznych, natomiast emeryt/rencista ponosi koszty w postaci podatku dochodowego od osób fizycznych od kwoty sfinansowanej przez pracodawcę.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu świadczeń ponadstandardowej opieki zdrowotnej  - tel. (44) 745-12-20.

Osoby zainteresowane, które chcą przystąpić do pakietu, mogą zrobić to listownie wysyłając wypełnioną deklarację na adres :

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 
Wola Grzymalina 3
97-406 Bełchatów
z dopiskiem: Wydział HR - Opieka zdrowotna
lub składając ją w Wydziale HR, pok. 1b, bud. U-9 w każdy poniedziałek i środę w godz. 8.00 - 14.00.

EKWIWALENT PIENIĘŻNY ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

EMERYCI:

Zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego KR U-I z dn. 13.05.1993 r. oraz Zasadami obowiązującymi w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów określającymi postępowanie przy wypłacie ekwiwalentu pieniężnego za energię elektryczną osoby uprawnione do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za energię elektryczną zobowiązane są do składania stosownego oświadczenia dwa razy w roku: do 31 marca oraz w terminie 01 - 30 września.

Wypełnione i podpisane druki  można składać w Wydziale HR, pok. 1b, bud. U-9 w każdy poniedziałek i środę w godz. 8.00 - 14.00 lub przesłać na adres:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 
Wola Grzymalina 3
97-406 Bełchatów
z dopiskiem: Wydział HR - Ekwiwalent

Informujemy, że od 2025 roku PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów nie będzie listownie powiadamiać o obowiązujących terminach składania wniosków i oświadczeń.

Kontakt telefoniczny: +48 44 735 12 19

 

CZŁONKOWIE RODZIN PRACOWNIKÓW ZMARŁYCH W TRAKCIE ZATRUDNIENIA: 

Osoby uprawnione do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za energię elektryczną zobowiązane są do potwierdzenia prawa do jego otrzymania dwa razy w roku: do 31 marca oraz w terminie 01 - 30 września.

Prosimy o coroczne dostarczanie zaświadczenia wystawionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego pobieranie renty rodzinnej w ww. terminach.

Zaświadczenie można składać w Wydziale HR, pok. 1b, bud. U-9 w każdy poniedziałek i środę w godz. 8.00 - 14.00 lub przesłać na adres:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 
Wola Grzymalina 3
97-406 Bełchatów
z dopiskiem: Wydział HR - Ekwiwalent

Złożone zaświadczenie będzie podstawą do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za energię elektryczną w danym okresie. W przypadku renty okresowej niezbędne jest przedłożenie kserokopii decyzji stanowiącej o przedłużeniu świadczenia.

Kontakt telefoniczny: +48 44 735 12 19

elbelchatow_site