KALENDARIUM WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z ELEKTROWNIĄ BEŁCHATÓW

Ponad 50 lat temu czynniki decyzyjne ówczesnego państwa polskiego uznały za ekonomicznie zasadne budowę Kombinatu Górniczo-Energetycznego w okolicach Bełchatowa, miasta położonego w geograficznym centrum Polski, 50 km na południe od Łodzi. Decyzja ówczesnych władz Polski zmieniła historię nie tylko samego miasta Bełchatowa, ale również całego regionu łódzkiego. Małe fabryczne miasteczko, które opierało swój byt o zakład włókienniczy i przetwórstwo rolno-spożywcze, miało stać się w przyszłości centrum elektroenergetycznym Polski. Największa polska elektrownia na trwałe wpisała się w obraz krajowego życia gospodarczego. Od ponad trzech dziesięcioleci, licząc od synchronizacji pierwszego bloku z krajową siecią elektroenergetyczną, nieprzerwalnie stanowi ona jeden z filarów rozwoju gospodarczego kraju. Dzięki rzetelności i wytrwałej pracy wielu ludzi Elektrownia Bełchatów zyskała opinię solidnego i niezawodnego wytwórcy energii elektrycznej, a jej marka stała się powszechnie znana i ceniona.

Przypomnijmy te daty, które dla historii Elektrowni Bełchatów miały istotne znaczenie.

9 grudnia 1960 r.

Odkrycie w rejonie wsi Piaski pokładu węgla brunatnego o miąższości 127 m.

26 lutego 1964 r.

Zarządzenie nr 21 Ministra Górnictwa i Energetyki w sprawie przygotowania budowy Kombinatu Górniczo-Energetycznego Bełchatów, określające tryb finansowania oraz rozdział zadań i harmonogram ich realizacji.

22 czerwca 1971 r.

Decyzja nr 143/71 Prezydium Rządu zobowiązująca Ministra Górnictwa i Energetykido wykonania Założeń Techniczno-Ekonomicznych Kombinatu Paliwowo Energetycznego Bełchatów.

19 marca 1974 r.

Pierwsze zamówienie maszyn i urządzeń dla Elektrowni Bełchatów.

1 stycznia 1975 r.

Powołanie firmy Elektrownia Bełchatów w Budowie.

17 stycznia 1975 r.

Uchwała nr 14/75 Rady Ministrów w sprawie budowy Zespołu Górniczo-Energetycznego Bełchatów, uznająca tę inwestycję za szczególnie ważną dla gospodarki narodoweji wprowadzająca ją do planu inwestycyjnego na rok 1975.

21 lipca 1975 r.

Rozpoczęcie robót makroniwelacyjnych w rejonie budynku głównego Elektrowni Bełchatów.

18 października 1975 r.

Uzyskanie pozwolenia na budowę Elektrowni Bełchatów.

29 grudnia 1981 r.

Synchronizacja 1. bloku z Krajową Siecią Elektroenergetyczną.

Daty synchronizacji pozostałych bloków Elektrowni Bełchatów z siecią krajową:
blok nr 2 – 2.03.1983 r., blok nr 3 – 12.12.1983 r., blok nr 4 – 29.06.1984 r., blok nr 5- 17.12.1984 r., blok nr 6 – 5.07.1985 r., blok nr 7 – 12.12.1985 r., blok nr 8 – 26.05.1986 r., blok nr 9 – 13.07.1986 r., blok nr 10 – 14.06.1987 r., blok nr 11 – 2.06.1988 r., blok nr 12 – 24.08.1988 r.

12 października 1988 r.

Przekazanie bloku nr 12 do eksploatacji.

18 października 1988 r.

Elektrownia Bełchatów osiąga po raz pierwszy moc zainstalowaną 4320 MW.

15 marca 1989 r.

O godzinie 17:00 Elektrownia Bełchatów wyprodukowała od początku eksploatacji 100 TWh energii elektrycznej.

15 czerwca 1991 r.

Podpisanie kontraktu pomiędzy Elektrownią Bełchatów a holenderską firmą Hoogovens Technical Services Energy and Enviromental BV (HTS E&E) na zaprojektowanie, budowęi uruchomienie 4 Instalacji Odsiarczania Spalin (w skrócie IOS). W ramach kontraktu wybudowano instalacje na blokach nr 8,10,11,12.

31 grudnia 1993 r.

Zamknięcie finansowania inwestycji centralnej „Budowa Elektrowni Bełchatów 12×360 MW” i rozpoczęcie spłaty kredytu.

12 sierpnia 1996 r.

Powołanie spółki Elektrownia Bełchatów II Sp. z o.o. (od 1 lutego 2003 r. działa pod firmą Elbis Sp. z o.o.)

30 września 1996 r.

Przekazanie do eksploatacji czwartej IOS na bloku nr 12, co było równoznacznez zakończeniem I etapu budowy IOS w Elektrowni Bełchatów.

13 marca 1997 r.

Podpisanie kontraktu pomiędzy Elektrownią Bełchatów a firmą RAFAKO S.A. Racibórzna budowę dwóch IOS na blokach nr 5 i 6.

22 listopada 1997 r.

Mija 1 000 000 godzin pracy wszystkich bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów.

12 października 1998 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udziela Elektrowni Bełchatów koncesji na:

– wytwarzanie energii elektrycznej,

– wytwarzanie ciepła,

– przesyłanie i dystrybucję ciepła.

10 marca 1999 r.

Blok nr 5 jako pierwszy po modernizacji turbiny (retrofit) uzyskuje moc osiągalną 370 MW.

19 marca 1999 r.

Minister Skarbu Państwa podpisuje akt komercjalizacji, na podstawie którego od dnia 1 maja 1999 roku Elektrownia Bełchatów funkcjonuje pod firmą Elektrownia Bełchatów S.A. jako Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa, wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim (Elektrownia Bełchatów przestaje funkcjonować jako przedsiębiorstwo państwowe).

6 stycznia 2000 r.

Elektrownia Bełchatów otrzymuje od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesjęna prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną orazna przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej.

28 stycznia 2000 r.

Przekazanie do eksploatacji IOS na bloku nr 6.

16 lutego 2000 r.

Podpisane aktu notarialnego zawiązania spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MegaMed” sp. z o.o. Spółka rozpoczęła działalność z dniem 1 marca 2000 r.

14 kwietnia 2000 r.

Przekazanie do eksploatacji IOS na bloku nr 5 (Elektrownia Bełchatów posiada już sześć IOS).

13 grudnia 2000 r.

Skreślenie Elektrowni Bełchatów z listy zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiskaw skali kraju — z tzw. „Listy 80”.

23 grudnia 2000 r.

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy informuje o przyznaniu certyfikatu Systemu Zarządzania BHP w zgodziez wymaganiami normy PN-N-18001:1999 Wydziałowi Ciepłownictwa WG oraz Działowi Warsztatów Remontów Urządzeń Elektrycznych RE1 w Elektrowni Bełchatów.

2 lutego 2001 r.

Przekazanie do eksploatacji rozdzielni 110 kV, umożliwiającej dostawę energii elektrycznej na rynek lokalny — do odbiorców z gminy Kleszczów.

12 kwietnia 2001 r.

Powołanie do życia spółki Elbest Sp. z o.o.

5 grudnia 2001 r.

Przyjęcie do eksploatacji w Elektrowni Bełchatów systemu klasy ERP – IFS Applications, czyli informatycznego zintegrowanego systemu zarządzania.

9 stycznia 2002 r.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przyznaje Elektrowni Bełchatów certyfikatBS-1/1/2002, potwierdzający zgodność funkcjonującego w Elektrowni Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskiem i BHP z wymaganiami norm PN-EN-ISO 14001 oraz PN-N-18001.

7 marca 2003 r.

Uzyskanie przez Elektrownię Bełchatów certyfikatu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji nr JBS – 43/1/2003 na Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP oraz certyfikatu IQNet nr PL-JBS – 43/1/2003 na Zintegrowany System Zarządzania Jakościąi Środowiskiem.

3 kwietnia 2003 r.

Elektrownia Bełchatów, jako pierwsze przedsiębiorstwo w Polsce, otrzymuje pozwolenie zintegrowane, określające warunki korzystania ze środowiska naturalnego.

20 października 2003 r.

Przekazanie do użytku IOS na blokach nr 7 i 9 (Elektrownia Bełchatów posiada już osiem IOS).

26 października 2003 r.

O godzinie 6:11 Elektrownia Bełchatów wyprodukowała od początku eksploatacji 500 TWh energii elektrycznej.

4 lutego 2004 r.

Przyznanie Elektrowni Bełchatów przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikatu nr AP059 dla Laboratorium Pomiarowego Zakładu Automatyki na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2001 — „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczychi wzorcujących”.

13 lutego 2004 r.

Podpisanie przez Elektrownię Bełchatów umowy z firmą RAFAKO S.A. Racibórz na budowę Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 3 i 4.

9 marca 2004 r.

Podpisanie w Łodzi przez elektrownie z Bełchatowa, Opola i Turowa oraz kopalniez Bełchatowa i Turowa umowy o założeniu Spółki Celowej BOT Górnictwo i Energetyka S.A.

20 grudnia 2004 r.

Podpisanie przez Elektrownię Bełchatów kontraktu z konsorcjum firm ALSTOM (Alstom Power Centrales w Paryżu, Alstom Power Boiler w Stuttgarcie, Alstom Power Polska)na budowę „pod klucz” bloku energetycznego o mocy 833 MW, obejmującego projekt, dostawę urządzeń, konstrukcji i wyposażenia oraz budowę, montaż i uruchomienie bloku.

24 marca 2005 r.

W Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano nowy Statut Spółki. Statut wprowadził zmianę nazwy spółki, która z chwilą jego rejestracji otrzymała brzmienie BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

7 kwietnia 2005 r.

Modernizacja turbiny bloku nr 2 zakończyła cykl retrofitów na wszystkich blokach. Elektrownia Bełchatów uzyskuje moc osiągalną i zainstalowaną 4440 MW.

25 kwietnia 2005 r.

Zakończenie realizacji kompleksowej modernizacji stacji przygotowania wody do obiegu kotłowego.

26 lipca 2005 r.

Ukazanie się Zarządzenia Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Elektrowni Bełchatóww sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść. Program wdrażany był równocześnie we wszystkich spółkach wchodzących w skład Grupy BOT.

5 września 2005 r.

Podpisanie przez Elektrownię Bełchatów i BOT Górnictwo i Energetyka S.A. umowy ramowej dla umów sprzedaży energii elektrycznej oraz dotyczącej utrzymywania Zdolności Wytwórczych Netto bloków 1–12.

18 października 2005 r.

Podpisanie w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie pozwolenia na budowę w Elektrowni Bełchatów bloku 833 MW.

22 grudnia 2005 r.

Podpisanie przez Elektrownię Bełchatów (Inwestora) i konsorcjum firm ALSTOM (Realizatora), przy udziale Elbis Sp. z o.o. (Menadżera Projektu), protokołu przekazania placu budowy bloku 833 MW i wyznaczenie symbolicznego „repera”.

2 lutego 2006 r.

Podpisanie przez Elektrownię Bełchatów i BABCOCK BORSIG SERVICE GmbH kontraktu na „Modernizację części paleniskowej wraz z częścią ciśnieniową kotła BB-1150 bloku nr 3”. Modernizacja bloku nr 3 to pierwszy etap Kompleksowego Programu Rekonstrukcjii Modernizacji Bloków 3–12 w Elektrowni Bełchatów realizowanego „wyspowo”.

10 marca 2006 r.

Przekazanie do eksploatacji pompowni wody uzupełniającej „Chabielice” na rzece Krasówce jako podstawowego dla Elektrowni Bełchatów źródła wody surowej pochodzącejz odwodnień Odkrywki Szczerców.

15 marca 2006 r.

Podpisanie przez Elektrownię Bełchatów i firmę RAFAKO S.A. Racibórz umowyna wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 8, 10, 11, 12 w Elektrowni Bełchatów.

10 sierpnia 2006 r.

Zakończenie procesu organizowania finansowania projektu budowy bloku 833 MW wrazz projektami związanymi. Podpisane zostały wszystkie dokumenty dotyczące finansowania budowy bloku 833 MW oraz kompleksowego programu modernizacji Elektrowni Bełchatów. Zamknięcie finansowania było etapem wieńczącym dotychczasowe działania mające na celu przygotowanie największej inwestycji w polskiej energetyce. Pozwoliło to na przejście do fazy realizacji inwestycji.

2 października 2006 r.

Wydanie przez Elektrownię Bełchatów Polecenia Rozpoczęcia Prac przy budowie bloku833 MW.

9 maja 2007 r.

Powołanie przez Ministerstwo Gospodarki Polskiej Grupy Energetycznej, której bazę stanowi m.in. Grupa BOT Górnictwo i Energetyka (BOT Elektrownia Bełchatów S.A.,BOT Elektrownia Opole S.A., BOT Elektrownia Turów S.A., BOT KWB Bełchatów S.A., BOT KWB Turów S.A.).

23 maja 2007 r.

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego bloku 833 MW w Elektrowni Bełchatów.

25 czerwca 2007 r.

Podpisanie przez Elektrownię Bełchatów i konsorcjum firm ALSTOM aneksu do kontraktu na budowę „pod klucz” bloku energetycznego o mocy 833 MW, zwiększającego moc bloku do 858 MW.

1 lipca 2007 r.

Rozpoczęcie w Elektrowni Bełchatów produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, tzw. energii elektrycznej „czerwonej” — Elektrownia Bełchatów zaczęła uzyskiwać „czerwone certyfikaty”.

10 sierpnia 2007 r.

Uruchomienie IOS dla bloków nr 3 i 4 (Elektrownia Bełchatów posiada już dziesięć IOS).

31 grudnia 2007 r.

Uzyskanie przez Elektrownię Bełchatów kolejnego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, o mocy cieplnej nie niższej niż 300 MW, a także pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów i pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód ziemnych poprzez studnie ujmujące górnokredowy poziom wodonośny.

8–9 stycznia 2008 r.

Audyt Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001. W wyniku audytu przyznany Elektrowni Bełchatów przez Jednostkę Certyfikującą Urzędu Dozoru Technicznego UDT CERT certyfikat dla Systemu Zarządzania Jakością w zakresie wytwarzania elementów urządzeń technicznych, naprawy i modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, został utrzymany.

12 sierpnia 2008 r.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod fundamenty rozdzielni budowanej w celu przyłączenia bloku 858 MW do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

11 września 2008 r.

Przyjęcie do eksploatacji bloku nr 3; po przeprowadzonej wcześniej modernizacji moc osiągalna bloku wzrosła do 380 MW.

3 października 2008 r.

W związku z procesami konsolidacyjnymi w Grupie PGE zmianie uległa nazwa spółki z BOT Elektrownia Bełchatów S.A. na PGE Elektrownia Bełchatów S.A.

13 stycznia 2009 r.

Wizyta Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie w Elektrowni Bełchatów.

2 marca 2009 r.

Rozpoczęcie kompleksowej rekonstrukcji i modernizacji bloku nr 4.

17 marca 2009 r.

Wizyta Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego w Elektrowni Bełchatów.

30 czerwca 2009 r.

Podjęcie przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Uchwały Nr 257/38/2009w sprawie wskazania PGE Elektrowni Bełchatów S.A. jako spółki przejmującej w ramach linii biznesowej Energetyka Konwencjonalna, w rozumieniu art.492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

1 września 2009 r.

Rozpoczęcie w Elektrowni Bełchatów produkcji energii elektrycznej „zielonej”(ze współspalania biomasy z węglem).

21 września 2009 r.

Rozpoczęcie procedury zawierania umów zamiany akcji spółki konsolidowanejPGE Elektrownia Bełchatów S.A. na akcje spółki konsolidującej PGE Górnictwoi Energetyka S.A.

9 października 2009 r.

Podpisanie przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. oraz czternaście spółek należącychdo obszaru Energetyka Konwencjonalna PGE, w tym spółkę przejmującą —PGE Elektrownię Bełchatów S.A., a także PGE Górnictwo i Energetyka S.A. listu intencyjnego w sprawie współpracy w procesie konsolidacji.

28 października 2009 r.

Synchronizacja bloku nr 4 po zakończonej kompleksowej rekonstrukcji i modernizacji.

19 listopada 2009 r.

Podpisanie przez Elektrownię Bełchatów i firmę RAFAKO S.A. Racibórz kontraktu na budowę IOS na blokach nr 1 i 2.

26 stycznia 2010 r.

Podpisanie planu połączenia czternastu spółek obszaru Energetyka Konwencjonalna. Spółką przejmującą została PGE Elektrownia Bełchatów S.A., a spółkami przejmowanymi:PGE Elektrownia Turów S.A., PGE Elektrownia Opole S.A., PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., PGE KWB Bełchatów S.A., PGE KWB Turów S.A., PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A., PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A., PGE Elektrociepłownia Kielce S.A., PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A., PGE Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o., PEC Sp. z o.o. w Gryfinie, PEC Gorzów Sp. z o.o. i Energetyka Boruta Sp. z o.o.

30 kwietnia 2010 r.

Po kompleksowej rekonstrukcji i modernizacji przekazano do eksploatacji blok nr 4; moc osiągalna tego bloku wzrosła do 380 MW.

16 lipca 2010 r.

Zawarcie między pracodawcami a stroną społeczną umowy gwarancyjnej, na podstawie której pracownicy wszystkich spółek Grupy Kapitałowej PGE, które uczestniczyły w Programie Konsolidacji, mieli zagwarantowane nabyte prawa pracownicze oraz inne świadczenia przysługujące w ramach obowiązujących umów i porozumień, zawartych m.in.w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy i zakładowych układach zbiorowych pracy.

1 września 2010 r.

Połączenie spółek Grupy Kapitałowej PGE z obszaru Energetyka Konwencjonalna. Elektrownia Bełchatów stała się Oddziałem skonsolidowanej spółki PGE Górnictwoi Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna.

9 listopada 2010 r.

Podpisanie przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna pierwszych dwóch kontraktów na kompleksową modernizację i remont sześciu bloków (7–12)w Elektrowni Bełchatów w zakresie kotłów oraz turbin.

26 marca 2011 r.

Synchronizacja bloku nr 5 (po modernizacji) z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

12 kwietnia 2011 r.

Decyzja o rozpoczęciu prac przygotowawczych do uruchomienia w spółce Programu Poprawy Efektywności na lata 2012–2016, który stanowił kontynuację Programu Konsolidacji.

10 czerwca 2011 r.

Synchronizacja bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów (największego bloku energetycznego w Polsce) z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

30 czerwca 2011 r.

Blok 858 MW w Elektrowni Bełchatów osiągnął swoją nominalną, zapisaną w umowiez Realizatorem inwestycji moc — 858 MW.

20 lipca 2011 r.

Przekazanie do eksploatacji trzeciego i ostatniego już zbiornika składowiska odpadów paleniskowych „Zwałowisko”. Zbiornik ten zlokalizowano na zwałowisku wewnętrznym KWB Bełchatów.

29 lipca 2011 r.

Przekazanie do eksploatacji bloku nr 5 po wcześniejszym wykonaniu kompleksowej rekonstrukcji i modernizacji; moc osiągalna tego bloku wzrosła do 380 MW.

30 lipca 2011 r.

Synchronizacja bloku nr 6 (po wykonaniu kompleksowej rekonstrukcji i modernizacji)z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

4 sierpnia 2011 r.

Po raz pierwszy w Elektrowni Bełchatów pracują wszystkie bloki energetyczne (łącznie 13 bloków) w tym nowy blok 858 MW.

28 września 2011 r.

Wizyta premiera RP Donalda Tuska w Elektrowni Bełchatów i uroczyste oddanie do użytku bloku 858 MW.

1 października 2011 r.

Rozpoczęcie przez Elektrownię Bełchatów komercyjnej działalności bloku 858 MW.

18 listopada 2011 r.

Uroczysta akademia pod hasłem Z prądem przemian z okazji 30. rocznicy zsynchronizowania w Elektrowni Bełchatów pierwszego bloku energetycznego z krajową siecią, 35-lecia Elektrowni Bełchatów oraz przejęcia do komercyjnej eksploatacji nowego bloku 858 MW.

1 grudnia 2011 r.

Instytut Ochrony Środowiska — Państwowy Instytut Badawczy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami wydaje postanowienie w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku o dodatkowe uprawnienia do emisji z krajowej rezerwy uprawnień do emisji do końca okresu rozliczeniowego 2008–2012 dla instalacji Elektrowni Bełchatów.W dniu 20 grudnia 2011 roku Marszałek Województwa Łódzkiego podpisuje decyzjęo przyznaniu ww. uprawnień.

21 grudnia 2011 r.

Po kompleksowej rekonstrukcji i modernizacji do eksploatacji przekazany został blok nr 6. Moc osiągalna tego bloku wzrosła do 394 MW.

1 stycznia 2012 r.

Rozpoczęcie w Elektrowni Bełchatów procesu wdrażania Programu Poprawy Efektywności.

30 kwietnia 2012 r.

Zakończenie przez Elektrownię Bełchatów realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa układu elektrycznego potrzeb ogólnych”, obejmującej zabudowę nowego transformatora 50 MVA, 220/110/6 kV oraz rozdzielni 6 kV: PR4, PO5 i PO6.

25 września 2012 r.

Oddanie do eksploatacji IOS na blokach nr 1 i 2. Tym samym wszystkie bloki energetycznew Elektrowni Bełchatów zostały wyposażone w wysokosprawne instalacje IOS.

18 listopada 2012 r.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. wyróżnia Elektrownię Bełchatów za promowanie międzynarodowych standardów jakości.

28 marca 2013 r.

Po kompleksowej rekonstrukcji i modernizacji nastąpiło przekazanie do eksploatacji blokunr 7. Moc osiągalna tego bloku wzrosła do 390 MW.

17 kwietnia 2013 r.

Blok 858 MW w Elektrowni Bełchatów wyprodukował 10 TWh energii elektrycznej.

16 lipca 2013 r.

Oddanie do eksploatacji, po kompleksowej rekonstrukcji i modernizacji, bloku nr 8w Elektrowni Bełchatów. W wyniku modernizacji moc osiągalna tego bloku wzrosła do 390 MW.

29 lipca 2013 r.

Ukazanie się Polecenia Prezesa Zarządu PGE GiEK S.A. o powołaniu i ustaleniu struktury organizacyjnej projektu wspólnego dla Elektrowni i Kopalni Bełchatów pn. „Projekt Optymalizacji Kompleksu Bełchatów”.

7 grudnia 2013 r.

Odstawienie do kompleksowej rekonstrukcji i modernizacji bloku nr 11.

3 stycznia 2014 r.

O godzinie 0:33 Elektrownia Bełchatów wyprodukowała od początku eksploatacji 800 TWh energii elektrycznej.

3 lutego 2014 r.

O godzinie 2:00 spalono w Elektrowni Bełchatów miliardową tonę węgla, z którego wyprodukowano 803 062 626 MWh energii elektrycznej.

21 lutego 2014 r.

Ukazanie się Polecenia Prezesa Zarządu PGE GiEK S.A. o rozdzieleniu Projektu Optymalizacji Kompleksu Bełchatów na dwa odrębne projekty oraz o powołaniu i ustaleniu struktury organizacyjnej projektu pn. „Projekt Optymalizacji Elektrowni Bełchatów”.

13 sierpnia 2014 r.

Przekazanie w Elektrowni Bełchatów do eksploatacji zadania pn. „Przystosowanie składowiska <> do zmienionego sposobu eksploatacji”. Zmiana polega na eksploatacji składowiska jako jednego zbiornika, bez podziału na trzy kwatery, co eliminuje uciążliwe dla okolicznych mieszkańców pylenie.

18 września 2014 r.

Po kompleksowej rekonstrukcji i modernizacji następuje synchronizacja bloku nr 11z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

30 września 2014 r.

Zakończenie 3-letniego okresu gwarancyjnego dla bloku 858 MW.

14 stycznia 2015 r.

Po wykonaniu kompleksowej rekonstrukcji i modernizacji oddany zostaje do eksploatacjiw Elektrowni Bełchatów blok nr 11. W wyniku modernizacji moc osiągalna tego bloku wzrosła do 390 MW.

Elektrownia Bełchatów uzyskuje moc osiągalną 5 400 MW.

15 stycznia 2015 r.

Przekazanie w Elektrowni Bełchatów do eksploatacji inwestycji pn. „Zmiana technologii składowania odpadów paleniskowych w Elektrowni Bełchatów”. Nowa technologia obejmuje proces transportu pneumatycznego popiołu, wytwarzania i transportu suspensji oraz jej składowanie na składowisku „Lubień”. Powoduje ona zdecydowane ograniczenie pylenia podczas wietrznej pogody.

22 lutego 2015 r.

Po wykonaniu kompleksowej rekonstrukcji i modernizacji następuje synchronizacja blokunr 12 z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

6 marca 2015 r.

Elektrownia Bełchatów w wyniku procesu recertyfikacji uzyskuje certyfikat Polskiego Rejestru Statków, potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 1800 oraz PN ISO/IEC 27001. Zakres certyfikatu obejmuje: wytwarzaniei sprzedaż energii elektrycznej oraz wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż ciepła.

1 kwietnia 2015 r.

Start produkcyjny w Elektrowni Bełchatów systemu klasy ERP – SAP w zakresie Rachunkowość i Logistyka (RiL), Zarządzanie Kapitałem Ludzkim (ZKL), Zarządzanie Majątkiem (AM). System SAP wdrażany w Grupie Kapitałowej PGE od roku 2012 stanowi jeden z elementów budowy zintegrowanego systemu wspierającego zarządzanie grupą. W Elektrowni Bełchatów zastąpił on uprzednio użytkowany system ERP – IFS.

2 kwietnia 2015 r.

Osiągnięcie przez Elektrownię Bełchatów najwyższej w historii mocy czynnej bruttow wysokości 5434 MW.

15 kwietnia 2015 r.

Od początku eksploatacji Elektrownia Bełchatów wyprodukowała 822 619 628 MWh, zużywając przy tym 1 038 210 496 Mg węgla brunatnego. W Elektrowni Bełchatów moc zainstalowana wynosi 5 298 MW, a moc osiągalna 5 400 MW.

15 czerwca 2015 r.

Od początku eksploatacji o godz. 19.35 Elektrownia Bełchatów wyprodukowała 850 000 000 MWh , zużywając przy tym 1 057 492 267 Mg węgla brunatnego.

1 września 2015 r.

 Z 370 MW do 390 MW zwiększyła się moc bloku nr 12 po jego kompleksowej modernizacji. Tym samym moc osiągalna Elektrowni Bełchatów od 1 września 2015 r. wzrosła do 5 420 MW.

13 października 2015 r.

Elektrownia Bełchatów otrzymała Złota Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy , wyróżnienie przyznane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie .

31 grudnia 2015 r.

Elektrownia Bełchatów wyprodukowała od początku swojego istnienia 868 700 000 MWh zużywając przy tym 1 080 000 000 Mg węgla brunatnego.

1 stycznia 2016r.

Elektrownia Bełchatów spełnia wszystkie wymogi środowiskowe i zaostrzone standardy emisji dwutlenku siarki(SO2), tlenków azotów (NOx) i pyłów wynikające z Dyrektywy IED – w sprawie emisji przemysłowych.

18 marca 2016 r.

Otwarcie stanowiska „Symulator pracy bloku energetycznego”. Symulator został zbudowany jako model matematyczny, wierna kopia bloku nr 7, który służy do szkolenia nowych pracowników oraz jest pomocny w podnoszeniu kwalifikacji operatorów bloków i sprawdzania ich zachowania w sytuacjach awaryjnych.

28 września 2016 r.

Zakończony został Program Kompleksowej Rekonstrukcji i Modernizacji Bloków  3 – 12.

21 października 2016 r.

Moc osiągalna bloku nr 10 wzrosła z 370 do 390 MW, a tym samym moc osiągalna Elektrowni Bełchatów wzrosła do 5460 MW.

21 marca 2017 r.

Moc Elektrowni Bełchatów wzrosła do 5472 MW, po przeprowadzonym remoncie bloku nr 2.

5 maja 2017 r.

Blok nr 14 wyprodukował 35-milionową MWh od momentu rozpoczęcia jego eksploatacji.

31 lipca 2017 r.

Rozpoczął się pierwszy remont średni rozszerzony bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów, po sześciu latach od synchronizacji z krajową siecią elektroenergetyczną w 2011 roku. Blok 858 MW do czasu rozpoczęcia remontu przepracował łącznie 46 667,2 h i wyprodukował 36 046 182 MWh.

16 października 2017 r.

Synchronizacja bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów z siecią elektroenergetyczną po remoncie średnim rozszerzonym.

17 listopada 2017 r.

Uroczystość jubileuszu 40-lecia powstania służb remontowych w Elektrowni Bełchatów.

28 grudnia 2017 r.

Elektrownia Bełchatów wyprodukowała 35-milionową MWh energii elektrycznej licząc od początku 2017 roku.

31 grudnia 2017 r.

Elektrownia Bełchatów wyprodukowała w roku 2017 rekordową ilość energii – 35 300 tys. MWh, zużywając przy tym 42 236 tys. ton węgla brunatnego. Tym samym ustanowiono rekord produkcji energii elektrycznej przez Elektrownię Bełchatów, który dotychczas wynosił 34 832 396 MWh i pochodził z 2013 roku.

Od początku eksploatacji w 1981 roku bełchatowska elektrownia wyprodukowała łącznie 937 mln MWh, zużywając ponad 1 mld 162 mln ton węgla.

2 maja 2018 r., godz. 4:37

Blok nr 14 w Elektrowni Bełchatów zużył 45-milionową tonę węgla, licząc od początku jego eksploatacji. Wyprodukował w tym okresie 39. 576. 488 MWh energii.

14 maja 2018 r., godz. 18:07

Licznik wyprodukowanej energii elektrycznej w Elektrowni Bełchatów wskazał 950 TWh. Na wyprodukowanie takiej ilości energii zużyto 1. 178. 473. 756 ton węgla brunatnego, co daje średnie zużycie 1,2405 t węgla na wyprodukowanie 1 MWh energii elektrycznej.

14 września 2018 r.

Obchody jubileuszu 40-lecia istnienia Koła Zakładowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich przy Elektrowni Bełchatów.

12 października 2018 r.

Od początku eksploatacji Elektrownia Bełchatów wyprodukowała 964. 846. 070 MWh energii elektrycznej. Bloki 1-12 osiągnęły produkcję 922. 366. 331 MWh, a blok 858 MW, oddany do eksploatacji w 2011 roku – 42. 479. 739 MWh.

22 października 2018 r.

Jubileusz 20-lecia Towarzystwa Sportu i Rekreacji „JUPITER” przy Elektrowni Bełchatów.

31 grudnia 2018 r. 

W roku 2018 wyprodukowano 32 534 908 MWh  (netto) energii elektrycznej. Roczne zużycie węgla wyniosło 44,1 mln ton.

1 czerwca 2019 r.

Wyłączony został z eksploatacji blok nr 1. Moc osiągalna wynosi 5102 MW.

26 listopada 2019 r.

O godz. 8.17  Elektrownia Bełchatów wyprodukowała miliardową megawatogodzinę energii elektrycznej.

16 stycznia 2020 r.

O godz. 7.57 blok nr 14 o mocy 858 MW wyprodukował pięćdziesięciomilionową megawatogodzinę energii elektrycznej (50 000 000 MWh) od pierwszej synchronizacji z siecią, która odbyła się 10 czerwca 2011 roku.

17 stycznia 2020 r.

Jubileusz 45-lecia Elektrowni Bełchatów.

10 czerwca 2021 r.

O godz. 13:10 blok 14 obchodził jubileusz 10-lecia pierwszej synchronizacji z siecią Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

2 lipca 2021 r.

Zanotowano najwyższe średnie dobowe obciążenie na blokach 2-12 – 379,9 MWh.