* 10 grudnia 2002 roku Elektrownia Bełchatów zostaje laureatem w IX edycji konkursu Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy.

* 30 grudnia 2002 roku – w wyniku przeprowadzonego auditu – Urząd Dozoru Technicznego przyznał Elektrowni Bełchatów certyfikat zarządzania jakością nr CSJ/040/2002, potwierdzający spełnienie wymogów normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie wytwarzanie, modernizacja i naprawa urządzeń technicznych.